Skip to main content

Hasta Hakları

1. Hizmetten genel olarak faydalanma;

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma ırk, dil, din ve
mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma
hakkı vardır.

2. Bilgi alma hakkı:

Hastanın her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu
ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve ya yazılı olarak isteme hakkı vardır.
3. Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme hakkı:
Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık
hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek ve ya vermekte olan tabiplerin ve diğer
sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı
vardır.

4. Mahremiyet hakkı:

Hastanın gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti alma hakkı vardır.

5. Güvenlik hakkı:

Hastanın sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma hakkı vardır.

6. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı:

Hastaların tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının
alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

7. Dini vecibeleri yerine getirebilme hakkı:

Hastanın sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini
vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

8. İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık ve rahatlık görme hakkı:

Hastanın saygı, itina ve ihtimam gösterilerek güler yüzlü, nazik ve şefkatli bir ortamda, her türlü
hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici diğer etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık
hizmeti almaya hakkı vardır.

9. Ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkı:

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın
sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurma
hakkı vardır.

10.Müracaat, şikayet ve dava hakkı:

Hastanın haklarının ihlali halinde mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkı
vardır.