Skip to main content

Dernek Üyesi Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

DERNEK ÜYESİ AYDINLATMA METNİ

Mukopolisakkaridoz ve Benzeri Lizozomal Depo Hastalıkları Derneği (“MPS LH Derneği” veya “Dernek”) olarak üyelerimizin kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Dernek olarak tarafımıza iletilen tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz ve bu konuda hazırlamış olduğumuz Kişisel Veri İşleme Politikası’na ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile bu politikaların eklerine uygun hareket etmekteyiz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, üyelik başvurusunda doldurduğunuz formlar, yönetim kuruluna verdiğiniz belge ve bilgiler, resmi mercilerden gelen belge ve bilgiler, dernek faaliyetleri ve etkinlikleri vasıtalarıyla toplanmaktadır

Derneğimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz üye organizasyonunun gerçekleştirilmesi, üyeler için Dernek tüzüğümüz ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, dernek faaliyetlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu hallerde; kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Buna ek olarak verilerinize Dernek ile gizlilik taahhüdü altında bulunan veri işleyenler tarafından erişilebilmektedir. Veriye erişimi olan çalışanlarımıza gerekli eğitimler verilmiş ve bu kişilerin konunun önemiyle ilgili farkındalığı arttırılmıştır.

 • Kişisel Veri İşleme Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, sözleşme imzalanması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, derneğimizin meşru menfaatleri sebepleri dahilinde işlenmektedir.

Bu sebeplerden herhangi biri söz konusu olmadığı istisnai durumlarda tarafınızdan işleme için açık rızanız talep edilmektedir.

 • Veri Güvenliği

Derneğimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır. Toplanan tüm veriler dernek merkezinde bulunan arşivlerde toplanmakta olup verilere hem fiziki hem de çevrimiçi olarak sadece gizlilik taahhüdü altında bulunan kişilerce erişim sağlanmaktadır.

 • Haklarınız

Tüm üyelerimiz bize başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İlgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Başvuru yapmak için tarafımızca hazırlanan başvuru formuna [web sitesine eklenecek veri sahibi başvuru formu ile linkli] Derneğimiz web sitesinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması sayfasından veya doğrudan [•] URL adresine giderek veya Yönetim Kurulundan tedarik edebilir ve formu dolduktan sonra imzalı bir nüshasını yine aynı birime elden teslim edebilir veya mpsturk@gmail.com e-posta adresimize gönderebilirsiniz. Başvurunuz en kısa sürede yanıtlanacaktır.